נספח 2 לנהלי מסלולי החממות- דוח שנתי על פעילות החממה