נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים (300-01)

בחירת סוג 

נוהל
תמצית

כללי התנהגות של הבודק המקצועי בעבודתו מול החברות ומתכונת לעבודת הבודק המקצועי, מול רשות החדשנות, חברות, יזמים, וועדות הדנות בבקשת התמיכה.

נספחים 

מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים 300-01