נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01)