מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל קוד פתוח נוהל 14/11/2018
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 05/11/2018
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 05/11/2018
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 05/11/2018
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 31/10/2018
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 28/10/2018
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי מסלול הטבה 23/10/2018
GUIDANCE FOR I4F APPLICANTS נוהל 16/10/2018
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 16/10/2018
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 16/10/2018
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/10/2018
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - יישום תעשייתי למחקר אקדמי מסלול הטבה 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול נופר נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מימד נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול קמין נוהל 09/10/2018
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 08/10/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...