מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה מסלול הטבה 19/09/2021
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 19/09/2021
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 19/09/2021
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 09/09/2021
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 09/09/2021
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 09/09/2021
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 22/08/2021
נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט נוהל 19/07/2021
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 19/07/2021
נהלי מסלול משנה ג'- הכוונת ידע אקדמי נוהל 19/07/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 24/06/2021
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2) נוהל 04/05/2021
נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל נוהל 20/04/2021
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 14/04/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...