קרן תמורה (תמלוגים)

0
0

"קרן תמורהinfo-icon" הינה היחידה ברשות החדשנות האחראית על גביית התמלוגים.

על פי סעיף 21 לחוק החדשנות, חברה שהסתייעה במענקי רשות החדשנות מחויבת בתשלום תמלוגים בגין הכנסותיה ממוצרים המתבססים על הידע שנתמך. התמלוגים נגבים על פי כללים שנקבעו בהוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם. החזר התמלוגים מבוסס על העיקרון לפיו, במקרים של הצלחה מסחרית המדינה זכאית להחזר המענקים בתמורה להשתתפותה בסיכון. הכספים שנגבים על ידי קרן תמורהinfo-icon מוחזרים לתקציב קרן המחקר ובכך מגדילים את תקציב המענקים המיועד להמשך תמיכה במו"פ.

שימו לב: הודעה חשובה לכל החברות המדווחות תמלוגים לרשות החדשנות!

 

מעבר לדיווח חד-שנתי של דוחות תמלוגים לרשות החדשנות עבור חברות המשלמות תמלוגים בהיקף נמוך.

ההוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (נספח ד' למסלול הטבה מס' 1 של רשות החדשנות – קרן המו"פ) (להלן: "הוראות התמלוגים") תוקנו כדלקמן:

  1. חברות שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) שלהן עולה על 5,000 דולר ארה"ב במחצית הראשונה של שנת הדיווח:
  1. דיווח תמלוגים בגין המחצית הראשונה של השנה (חודשים ינואר-יוני) יוגש עד למועד הקובע, קרי עד ל-1 בספטמבר של אותה שנת הדיווח.
  2. דיווח תמלוגים בגין המחצית השנייה של השנה (חודשים יולי-דצמבר) יוגש עד למועד הקובע, קרי עד ל-1 במרס של השנה העוקבת לשנת הדיווח.
  1. חברות שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) שלהן נמוך מ- 5,000 דולר ארה"ב במחצית הראשונה של שנת הדיווח יגישו עד ל-1 במרס של השנה העוקבת לשנת הדיווח את שני הדו"חות להלן:
  1. דיווח תמלוגים בגין המחצית הראשונה של שנת הדיווח (חודשים ינואר-יוני).
  2. דיווח תמלוגים בגין המחצית השנייה של שנת הדיווח (חודשים יולי-דצמבר).      
  1. יובהר שבגין דחיית התמלוגים בהתאם לסעיף (2) לעיל, לא תחוייב החברה בתשלום של הפרשי ריבית והצמדה.
  2. למרות האמור בסעיף (2) לעיל, חברות שיהיו מעוניינות בכך יוכלו להמשיך ולהגיש דיווחי תמלוגים בהתאם לאמור בסעיף (1) לעיל.
  3. חברות העומדות בקריטריון שנקבע בסעיף (1) לעיל, אך יגישו דיווחי תמלוגים בהתאם לאמור בסעיף (2) לעיל, יחוייבו בתשלום של הפרשי ריבית והצמדה החל ממועד ההגשה (ה-1 בספטמבר) ועד ליום התשלום בפועל.

*ככל שישנה סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור בהוראות התמלוגים, האמור בהוראות התמלוגים ייגבר.