מסלול מסחור ידע - ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

על המסלול 

מסלול זה נועד לסייע לפתח מוצרים פורצי דרך באמצעות מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי.

מסלול זה כולל שלושה תתי מסלולים:

 •  מסחור ידע - עידוד העברה ומסחור טכנולוגיות ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי, המתבססת על שיתוף פעולה בין מוסד מחקר אחד או יותר לבין תאגיד תעשייתי אחד, ועיקרה חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר כפי שהושגו על ידי מוסד המחקר והתאמת הידע לצרכי התאגיד התעשייתי.
 • ייבוא ידע - עידוד שיתוף פעולה במסגרתו מתבצעת חזרה על ממצאי המחקר כפי שהועברו ממוסד מחקר זר ותיקופם, וכן הוכחת היתכנות והתאמת הידע לצרכי המבקש לשם קידומו הטכנולוגי. פיתוח הטכנולוגיה מתבסס על שיתוף פעולה בין מבקש לבין מוסד מחקר זר, אחד או יותר, עם או ללא מוסד מחקר ישראלי, אחד או יותר. 
 • המשך מגנ"ט - בקשות לתכניות מחקר ופיתוח המשכי לפעילות שכבר בוצעה במסגרת תכניות מאושרות תחת מסלול משנה א' (מאגד מגנ"ט) במסלול הטבה מס' 5.

מטרת המסלול 

 • מסחור ידע ויבוא ידע - תיקוף, התאמה ועידוד העברת ידע ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי, המתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין מוסד מחקר אחד או יותר לבין תאגיד תעשייתי אחד.
 • תת מסלול המשך מגנ"ט - עידוד המשך פעילות מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה בין תאגיד תעשייתי חבר מאגד למוסד מחקר.

למי מיועד המסלול? 

 • תתי מסלולים מסחור ידע וייבוא ידע - מיועד לתאגיד תעשייתי ישראלי המעוניין לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו במוסד מחקר ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן אולם הוא מבקש לבצע וולידציה של הידע והתאמתו לפני שיוכל לבצע על בסיסו פיתוח מוצרים ושירותים
   
 • תתי מסלולים מסחור ידע ויבוא ידע - לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר (אוניברסיטאיים, או שאינם אוניברסיטאיים) שאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם תאגיד תעשייתי מוביל המעוניין בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט​.
   
 • תת מסלול המשך מגנ"ט - לתאגיד תעשייתי שהיה חבר במאגד במשך שנה לפחות.

*המסלול אינו מיועד למימון מחקר ממומן עבור בעל ידע באקדמיה - אקדמיה לא תשמש כקבלן משנה בפרויקט, אלא כשותף על אף שמימונה יעשה דרך התאגיד.

מה מקבלים? 

 • גובה התקציב המאושר לכל תקופת התוכנית ולכלל השותפים יהיה עד סכום של 3.4 מיליון ₪, לתקופה של עד 24 חודשים.
 • המענק לתאגיד התעשייתי יהיה בשיעור של 55% או 66% מהתקציב המאושר.
 • המענק למוסד/ות המחקר יהיה בשיעור של 100% מהתקציב המאושר.
 • התקציב המאושר עבור התאגיד התעשייתי יהווה לפחות 50% מהתקציב המאושר לתוכנית. 
 • מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי? 

 • מסחור הידע האקדמי: המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. התאגיד התעשייתי נחשף לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכול להטמיע אותה בתאגיד התעשייתי להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או לשדרוג מוצר קיים.
 • בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת העברת ידע מאפשרת לתאגיד תעשייתי סביבה נוחה לבדיקת מהימנות הידע ופוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה במוסד מחקר. ללא סביבה זו התאגיד היה מתקשה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.
 • אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לתאגיד התעשייתי הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

תנאי המסלול 

 • מסלול זה חייב לכלול קבוצ/ות מחקר אקדמי/ות ותאגיד תעשייתי, המגלות עניין בטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר.
 • טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

איך מגישים בקשה? 

חברות תעשייתיות המעוניינות בשיתוף פעולה עם מוסד מחקר במסגרת התכנית - נא לפנות ישירות לחברות היישום האקדמאיות.

הגשת טפסי הבקשה לתכנית באמצעות המערכת המקוונת תבוצע על ידי כל השותפים בתוכנית המוגשת (התאגיד התעשייתי ומוסד/ות המחקר).

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

המסלול אינו מיועד למימון מחקר ממומן עבור בעל ידע באקדמיה.

 
מועדי ההגשה לפי תתי מסלולים -
 • תת מסלול מגנטון וייבוא ידע - ההגשה הינה רציפה לאורך כל ימות השנה (פרט לקולות קוראים ייעודיים שיפורסמו מראש).
 • תת מסלול המשך מגנ"ט - ההגשה תתבצע עד לתאריך סיום המאגד (תאריך שיקבע מראש ויפורסם לכל חברי המאגד).

 

 

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

 

טפסים ומסמכים להגשה

דגשים לטפסים להגשת הבקשה:

 • כל שותף (התאגיד התעשייתי וכל אחד ממוסדות המחקר השותפים) יבצע את ההגשה במערכת המקוונת ואליה יצרף את הצרופות המפורטות מטה.
 • השותפים ימלאו את טופס הגשה הבקשה ה-WORD ויגישו את אותו טופס בקשה במערכת המקוונת. 
 • אקסל התקציב של כל שותף יכלול את התקציב המבוקש עבור חלקו בלבד בתוכנית המבוקשת, עבור 12 חודשים בלבד. על הסכומים להיות זהים לסכומים המקבילים בסעיף 1.5 בטופס הגשה הבקשה ה-WORD. 
 • במסלול משנה "ייבוא ידע" במידה ואין מוסד מחקר ישראלי, אלא רק זר, יש לציין את תקציב מוסד המחקר הזר בגיליון קבלן משנה חו"ל. עבור מוסד המחקר הזר יוגש אקסל תקציב ייעודי (ניתן להורדה מטה).
 • טופס הבקשה יפרט את תוכנית העבודה לכל השנים המבוקשות לתכנית. כמו כן יש לפרט את התקציב הרצוי עבור כל שנות התוכנית בסעיף הרלוונטי.

 

על כל שותף להעלות את אותו טופס בקשה בעת ההגשה המקוונת
תקציב הבקשה ימולא ויוגש על ידי כל שותף (עבור חלקו בתוכנית בלבד)
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה לכלל מסלולי הרשות, עם חפיפה בתקופות הביצוע
מסמך חובה להגשה במסגרת תכניות מסוג ייבוא ידע הכוללות מוסד מחקר זר.
הגשות לתתי המסלולים מסחור ידע + ייבוא ידע - תוגש טיוטה של הסכם מסחור ידע בין השותפים | הגשות למסלול המשך מגנ"ט - תוגש טיוטה של הסכם פיתוח משותף בין השותפים. על הטיוטות לכלול התייחסות כללית להגדרת הידע שניתן עליו זכות מסחור למבקש, להסכמה שהידע מוחזר למוסד המחקר ולהגדרת תנאי המסחור. לפירוט נוסף ראו הסעיפים הרלוונטיים בנהלי מסלול ההטבה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il