טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
הצהרה בדבר היעדר חובות 27/05/2018 הורדה של הצהרה בדבר היעדר חובות
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית 27/05/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
דוח שנתי- מסלול 37 ב 07/05/2018 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35 02/05/2018 הורדה של לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
קובץ לדיווח שעות ידני - 2017 08/04/2018 הורדה של קובץ לדיווח שעות ידני - 2017
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 25/03/2018 הורדה של הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/03/2018 הורדה של פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה 14/03/2018 הורדה של אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
27/05/2018
הצהרה רואי החשבון של החברה
27/05/2018
תצהיר מורשה חתימה
27/05/2018
בקשה לדיון חוזר
15/05/2018
הסכם עקרונות שת"פ
13/05/2018
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
07/05/2018
דוח שנתי- מסלול 37 ב
07/05/2018
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
07/05/2018
בקשה לתמיכה מסלול 37 א
07/05/2018
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
17/04/2018