טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
פתיחת/עדכון זכאי בארץ 27/05/2018 הורדה של פתיחת/עדכון זכאי בארץ
הצהרה בדבר היעדר חובות 27/05/2018 הורדה של הצהרה בדבר היעדר חובות
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית 27/05/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
דוח שנתי- מסלול 37 ב 07/05/2018 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35 02/05/2018 הורדה של לוחות זמנים להליך התחרותי - מסלול הטבה 35
טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (אקדמיה) 26/04/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (אקדמיה)
טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (תעשייה) 26/04/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (תעשייה)
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 17/04/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות 17/04/2018 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות
קובץ לדיווח שעות ידני - 2017 08/04/2018 הורדה של קובץ לדיווח שעות ידני - 2017
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6) 08/04/2018 הורדה של טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 25/03/2018 הורדה של הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
הצהרה בדבר היעדר חובות
27/05/2018
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
27/05/2018
הצהרה רואי החשבון של החברה
27/05/2018
תצהיר מורשה חתימה
27/05/2018
בקשה לדיון חוזר
15/05/2018
הסכם עקרונות שת"פ
13/05/2018
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
07/05/2018
דוח שנתי- מסלול 37 ב
07/05/2018
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
07/05/2018
בקשה לתמיכה מסלול 37 א
07/05/2018