טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
Knowledge import program - Budget request template for foreign research 08/04/2021 הורדה של Knowledge import program - Budget request template for foreign research
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום 04/04/2021 הורדה של נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 04/04/2021 הורדה של נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 04/04/2021 הורדה של נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 24/03/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
שאלון חברה - תעשיה 21/03/2021 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 21/03/2021 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תקציב תשתיות כללי 21/03/2021 הורדה של תקציב תשתיות כללי
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 21/03/2021 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 21/03/2021 הורדה של *טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס הצהרה והרשאה 21/03/2021 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
טופס העברת חובות וזכויות 21/03/2021 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
מסמך בקשה מקדימה - שלב ב
תאריך עדכון: 26/12/2021
מסמך ייזום מאגד - שלב א
תאריך עדכון: 26/12/2021
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה)
תאריך עדכון: 10/11/2021
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 05/10/2021
I4F Joint Application Form
תאריך עדכון: 04/10/2021
I4F Partner search form
תאריך עדכון: 05/09/2021
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
תאריך עדכון: 02/09/2021
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש
תאריך עדכון: 30/08/2021
טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות
תאריך עדכון: 16/08/2021
טופס הצהרת בקשה
תאריך עדכון: 27/07/2021