טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019 19/11/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
בקשה לתמיכה במסלול מגנטון 17/11/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלול מגנטון
מסלול איגוד משתמשים - טופס בקשה למענק 03/11/2019 הורדה של מסלול איגוד משתמשים - טופס בקשה למענק
מסלול איגוד משתמשים - טופס הצדקה 03/11/2019 הורדה של מסלול איגוד משתמשים - טופס הצדקה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 03.11.2019 03/11/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 03.11.2019
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 23/10/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
בקשה למכינה 07/10/2019 הורדה של בקשה למכינה
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
דגשים למילוי טפסי הבקשה 26/08/2019 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 31/07/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19 21/07/2019 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 26/06/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
06/02/2019
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
06/02/2019
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
06/02/2019
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
06/02/2019
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
06/02/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
06/02/2019
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
16/01/2019