טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 04/12/2019 הורדה של נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 04/12/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 04/12/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
תעודת התאגדות (במידה וישנה) 04/12/2019
הסכם/הצהרת כוונות חתום בין המעבדה לחברה 04/12/2019
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות) 04/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 04/12/2019 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 04/12/2019 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה 04/12/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 04/12/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
מאזן בוחן מתום השנה האחרונה, ועד למועד הגשת הבקשה 02/12/2019
דו"חות כספיים מבוקרים משנת ההתאגדות ועד לשנה האחרונה שלפני הגשת הבקשה 02/12/2019
מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו"ח כספי מבוקר) 02/12/2019
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) 02/12/2019 הורדה של הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
דגשים למילוי טפסי הבקשה
26/08/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
13/08/2019
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
04/08/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
21/07/2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה
17/06/2019
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
17/06/2019
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
17/06/2019
טופס דיווח שעות 2018
11/06/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
28/05/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
28/05/2019