טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
יזמים צריכים לצרף צילום ת"ז ונספח 05/12/2019
סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון + עמוד כתובת) של היזם 05/12/2019
תעודת התאגדות 05/12/2019
הסכם עקרונות הכוונת ידע 05/12/2019 הורדה של הסכם עקרונות הכוונת ידע
הסכם עקרונות העברת ידע 05/12/2019 הורדה של הסכם עקרונות העברת ידע
תקציב תשתיות כללי 05/12/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (תעשייה) 05/12/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (תעשייה)
טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (אקדמיה) 05/12/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה - מימד (אקדמיה)
נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 11 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
נספח 10 - טופס בקשה למענק 04/12/2019 הורדה של נספח 10 - טופס בקשה למענק
נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ 04/12/2019 הורדה של נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 04/12/2019 הורדה של נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 04/12/2019 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 04/12/2019 הורדה של נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
דו"חות כספיים מבוקרים משנת ההתאגדות ועד לשנה האחרונה שלפני הגשת הבקשה
02/12/2019
תעודת התאגדות
02/12/2019
רשימת בעלי מניות מרשם החברות
02/12/2019
תעודת התאגדות חברה מרשם החברות
02/12/2019
קורות חיים של בעלי המניות בחברה וכל המעורבים בתוכנית
02/12/2019
הצהרת רו"ח על העדר פעילות
02/12/2019
סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון + עמוד כתובת) של היזם
02/12/2019
קורות חיים של היזם/ת
02/12/2019
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה
07/11/2019
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
07/11/2019