מענק

 הסכום שישולם לחברה, נגזר משיעור המענק ומהתקציב שאושר על ידי הוועדה.