הודעה בדבר כוונה לערוך רשימות מציעים לתפקידי ראש תחום וסגן ראש תחום בתחום ההון האנושי

תאריך אחרון להגשה 

24/08/2022
0
0

תמצית ההודעה 

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימות מציעים לתפקידי ראש תחום וסגן ראש תחום  בתחום ההון האנושי לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

1. רקע - רשות החדשנות

 1. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות" או "הרשות") היא תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7) (הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית), התשע"ה - 2015 (להלן: "חוק החדשנות"), וסמכויותיה מוגדרות בחוק החדשנות.
 2. רשות החדשנות, אשר החליפה את פעילות לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה והעמותה הממשלתית מתימו"פ (מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר), מופקדת על תחום המחקר והפיתוח (מו"פ) בישראל על כל ענפיו, מסייעת ומעודדת, במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל, באמצעות מגוון מסלולים, כלים ופעולות המבוצעות על ידיה, פועלת למיצוי הפוטנציאל המדעי ועידוד שת"פ במו"פ, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבין-לאומית, וזאת במטרה להביא להגדלת התועלת הכלכלית למשק והעצמת התעשייה המקומית.
 3. בין מטרותיה של הרשות -
 • אחריות על פיתוח תשתית החדשנות בישראל: פיתוח תעשייה עתירת ידע, תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים בישראל;
 • שימור המעמד הבין-לאומי של ישראל כמובילה בתחום החדשנות הטכנולוגית: יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצירת תשואה עודפת למשק ועידוד הצמיחה;
 • חלוקת מענקים ותמיכה תקציבית למו"פ טכנולוגי חדשני: הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל; שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל על-ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו כתוצר לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה;
 • סיוע בהקמת תשתית של כוח אדם מיומן בתחומי מחקר ופיתוח, הנדרש לתעשייה עתירת הידע בישראל, בין היתר באמצעות חלוקת מענקים ותמיכה בתוכניות למיון, הכוון, הכשרה, התמחות, השמה, הסבה, שימור ושיפור של כוח אדם מיומן מישראל ומחו"ל לתעשיית ההייטק המקומית כאמור.
 • חיבור המשק הישראלי לתעשיית החדשנות הגלובלית: ייזום וביסוס הסכמים בין-לאומיים עם מדינות ותאגידים רב-לאומיים, לקידום מטרות חוק החדשנות בהיבטי שת"פ בין-לאומי בתחום המו"פ או החדשנות;
 • קידום והנעת תהליכים, חוקים ורפורמות בממשלה, והנעת מהלכים גדולים בשיתוף ציבורי ופרטי.

2. מערך הבודקים המקצועיים ברשות החדשנות

 1. על מנת לתת מענה לבקשות לתמיכה בתוכניות למיון, הכוון, הכשרה, התמחות, הסבה, השמה, שימור ושיפור של כוח אדם מיומן בתחומי מחקר ופיתוח, הנדרש לתעשייה עתירת הידע בישראל,  אשר מוגשות מעת לעת לרשות החדשנות, מפעילה הרשות מערך של בודקים מקצועיים, אשר תפקידם לבחון את הבקשות ולהעריכן על-פי המדדים הקבועים במסלולי ההטבה השונים של הרשות.

 2. לראשי התחומים תחומי אחריות רבים ומורכבים, בכל הקשור לתהליכי בדיקת בקשות התמיכה כאמור. מתוקף תפקידם, אחראים ראשי התחומים, בין היתר, על התאמת מומחיות הבודקים לסוג הבקשה וקיום אינטראקציה הדוקה עמם לאורך הבדיקה, כולל הצטרפות לביקורים בחברות וביצוע בקרת איכות על כל משימות הבודקים. במסגרת סמכותם האדמיניסטרטיבית, הנ"ל מופקדים על ריכוז חוות דעת, השלמתן לקראת ועדת המחקר הרלוונטית והעברתן לגורם המקצועי המטפל ברשות.
   בנוסף לבדיקת בקשות לתמיכה, מרכזים ראשי התחומים עבודות נוספות, התורמות לסיוע לרשות במגוון הנושאים שבהם היא מטפלת ועל קידומם היא אמונה, ייזום וניהול פעילויות הקשורות לעולמות התוכן הטכנולוגים לתהליכים אחרים הקשורים בפעילות הרשות בכלל והמערך הטכנולוגי בפרט.

 3. סגן ראש התחום הטכנולוגי יסייע לראש התחום הטכנולוגי במשימותיו השונות, כאשר חלוקת  השירותים בין ראש התחום לסגנו תובא לאישורו של ראש המערך הטכנולוגי. כמו כן, סגן ראש התחום ימלא את תפקידו של ראש התחום בכל מקרה שבו ייבצר מראש התחום לבצע את משימותיו. האצלת סמכויות לסגן ראש התחום תעשה באישור מראש של ראש המערך הטכנולוגי.

 4. הגדרת סמכויות ראשי התחומים והסגנים

ראש התחום וסגנו, אשר ייבחרו במסגרת פנייה תחרותית שתבוצע למציעים שייכללו ברשימות המציעים נושא הליך זה (כמפורט להלן), יהיו אחראים לביצוע השירותים המפורטים להלן:

 1. הנחייה וליווי של הבודקים המקצועיים ביחס לאופן מתן השירותים לרשות, בכלל זה ביחס לכתיבת חוות דעת, התנהלות הבודק מול מגישי הבקשה וגורמים אחרים ומול הרשות, הוראות מסלולי ההטבה של הרשות ונהלים של אותם מסלולים וכדומה.
 2. אחריות לאדמיניסטרציה בתחומם, ובכלל זה העלאת תיקים לוועדה, ריכוז חוות דעת, השלמתן לקראת ועדת המחקר הרלוונטית, העברתן לגורם המקצועי ברשות, הכנת טבלת דירוג, קביעת הסדר וזימון הבודקים לוועדות השונות.
 3. מתן שירותים לרשות בארץ ובחו"ל, בנושאים מוגדרים ותחומים כפי שיידרשו ע"י הרשות.
 4. המלצה על מינוי בודק/ים לכל משימת בדיקה.
 5. אחריות על ריכוז דיווחי שעות הבודקים והעברתם לרשות לאישור ותשלום.
 6. מתן הערכה ביחס לעבודה ולתפקוד של בודקים בתחום ההון האנושי, לבקשת הרשות.
 7. כתיבת חוות דעת נוספת לזאת של בודק, אם הדבר יידרש ע"י הרשות.
 8. סיוע לרשות במיון, בהכשרה ובחניכה של בודקים, אם הדבר יידרש ע"י הרשות.
 9. סיוע מקצועי לרשות בנושאים שונים לפי דרישתה.
 10. סיוע באיתור צרכים לתשתיות לאומיות, צרכי התעשייה וגורמים שונים בישראל, חסמי רגולציה, כשלי שוק וכל נושא שיכול לקדם במישרין או בעקיפין את התחום שעליו אחראי ראש התחום.
 11. בקרה על התנהלות הבודקים המקצועיים בתחום ההון האנושי והבודקים המסייעים במערך הטכנולוגי , לרבות ביחס למילוי משימות ועמידה בזמנים ודיווח לגורם האחראי על מערך הבודקים המקצועיים ברשות אשר נקבע ע"י ראש הרשות ("ראש המערך הטכנולוגי").
 12. האצלת סמכויות לסגן ראש התחום, באישור מראש של ראש המערך הטכנולוגי.
 1. מבלי לגרוע מהאמור, הרשות רשאית מעת לעת, לשנות או להוסיף שירותים, משימות ותחומי אחריות בהתאם לצורך, והכל בהתאם ולפי המוגדר בהסכמי ההתקשרות שייחתמו עם ראש התחום וסגנו, אשר ייבחרו בפנייה תחרותית שתתבצע בהמשך להליך זה.
 1. הסמכויות לעיל יוענקו לראש תחום רק ביחס לבודקים המקצועיים אשר מוגדרים כפועלים באותו תחום טכנולוגי (להלן: "תחום הבית"). על אף האמור, במקרים מסוימים, יוענקו סמכויות אלו, אד הוק, לראשי תחומים המפעילים בודקים למשימות הדורשות הפעלת בודק/ים מתחומ/ים אחר/ים מתחומי הבית שלהם, כסיוע לראש התחום האחראי על המשימה.
 2. החלוקה לתחומים טכנולוגיים, הגדרתם ותוכנם עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ולפיכך עשויים להשתנות בהתאם סמכויות ראש התחום וסגנו ו/או רשימת הבודקים המקצועיים אשר מוגדרים תחת אותו "תחום הבית".
 1. בתחום ההון האנושי ייבחרו, במסגרת פנייה תחרותית למציעים שייכללו ברשימות המציעים נושא הליך זה, ראש תחום וסגן. כל מציע רשאי להציע הצעות לשני  התפקידים. במקרה שבו יקבל מציע, במסגרת הפנייה התחרותית, את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ביחס לשני התפקידים, הוא יהיה המועמד המוביל לתפקיד ראש התחום, והמציע שיקבל את הניקוד המשוקלל הבא אחריו בדירוג יהיה המועמד המוביל לתפקיד סגן ראש התחום.
  על אף האמור, הרשות שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, למנות יותר מראש תחום אחד או סגן ראש תחום לתחום ההון האנושי.

6.1 מובהר בזאת, כי מציע שהצעתו תיבחר במסגרת פנייה תחרותית בין המציעים שייכללו ברשימות המציעים, יוכל לעבור בכל עת לשמש כבודק מקצועי בתחום שאליו הגיש את מועמדותו.

הגשת בקשה 

3. כוונה לערוך רשימות מציעים

בהתאם לתקנה 16 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות על כוונתה לערוך רשימות מציעים לתפקיד ראש תחום וסגן ראש תחום  בתחום ההון האנושי (להלן: "רשימות המציעים").

4. תנאי הסף ברשימות המציעים

 1. תנאי הסף, אשר על המגיש הצעה להיכלל ברשימות המציעים לעמוד בהם, כתנאי להכללתו ברשימה, מפורטים בנספח א' להודעה זו. אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף מפורט אף הוא בנספח א' הנ"ל.

 2. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לשנות בעתיד את תנאי הסף להצטרפות לרשימות המציעים, ובכלל זה להוסיף על תנאי הסף או לגרוע מהם, לאור אופיו של תחום ההתמחות ונסיבות העניין.

 3. למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהודעה זו ובתנאים המפורטים בה כדי לגרוע מזכותה של הרשות להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות במסגרת פניות תחרותיות עתידיות שתערוך.

5. הליך הבהרות

 1. החל מיום פרסום הודעה זו, ועד ליום ­­­14.8.22, רשאי כל אדם לפנות לרשות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני:  Headanddeputy@innovationisrael.org.il בהודעה הנושאת את הכותרת "ועדת המכרזים - בעניין רשימות מציעים - ראש תחום וסגן ראש תחום בתחום ההון האנושי", ולהעלות כל בקשה להבהרה ו/או שאלה הקשורה בהליך, ובכלל זה בקשות לאישור תארים רלוונטיים, שאינם מפורטים בסעיף 1 לנספח א1 למסמכי ההליך, על ידי ועדת המכרזים, כתארים מוכרים במסגרת תנאי הסף של דרישות ההשכלה. יש לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי מהרשות בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הפנייה. 
 2. שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר או בעל-פה לא יקבלו מענה.
 3. בפנייה לקבלת הבהרות יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני.
 4. לרשות יהיה שיקול דעת במתן התשובות. הרשות אינה מתחייבת להשיב לשאלות כלשהן או לכל השאלות.
 5. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, לא יאוחר מיום 17.8.22 וזאת מבלי לחשוף את זהות הפונים. לרשות יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפנייה.
 6. המענה לשאלות ההבהרה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. רק מענה בכתב יחייב את הרשות.
 7. הרשות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר המועד האמור בסעיף 5.1 לעיל, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת. הרשות לא מתחייבת לפרסם פנייה שהתקבלה לאחר המועד האמור, אשר הרשות החליטה שלא להשיב עליה.

6. הגשת הצעות להיכלל ברשימות המציעים 

 1. כל המעוניין להיכלל ברשימות המציעים (במסמך זה: "מציע"), יגיש הצעה להכללתו ברשימות או באיזו מהן (להלן: "הצעה"), לא יאוחר מיום 24.8.22 בשעה 14:00, וזאת באמצעות מענה לשאלון הנמצא בקישור (נא להוריד את השאלון בקישור ולשלוח למייל: Headanddeputy@innovationisrael.org.il לאחר המענה).
 2. באתר בניין הידע. יש לצרף להצעה את כל הנספחים, כנדרש במסמך זה, כשהם סרוקים.
 3. לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת.

7. המועדים להגשת הצעות להיכלל ברשימות המציעים

הצעות להצטרף לרשימת המציעים ניתן להגיש החל ממועד פרסום המענה שאלות ההבהרה.

8. בחינת ההצעות

 1. ועדת המכרזים של הרשות, תבחן את כל ההצעות שיוגשו.
 2. מציעים שיעמדו בתנאי הסף, ושיימצאו מתאימים על ידי הוועדה, יצורפו לרשימות המציעים של הרשות לתפקידי ראש תחום וסגן ראש תחום בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום תעשיות הייצור ותימסר להם הודעה על כך בכתב.
 3. במסגרת בחינת ההצעות, תהא הרשות רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אודות מציע, לרבות ביחס לניסיונו. כמו כן, תהא הרשות רשאית לבקש מהמציע כל פרט/מסמך/הסבר הנדרשים בקשר להצעתו.
 4. מציע שוועדת המכרזים תמצא שאינו עומד בתנאי הסף ו/או שאינו מתאים מכל סיבה שהיא, תימסר לו הודעה על כך.
 5. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מבצע (כהגדרתו בסעיף 1.3 לנספח א' למסמכי הליך זה), אשר נתן בעבר שירותים לרשות או לגורם ממשלתי אחר, שקיימת לגביו חוות דעת שלילית או שהופסקה העסקתו. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

9. שימוש ברשימת מציעים

 1. רשימות המציעים תשמשנה את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימות המציעים, כמפורט בסעיף ‎2.6 לעיל.

 2. הפנייה למציעים מתוך רשימות המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות, תוך לקיחה בחשבון של המידע אשר יפורט במסגרת ההצעות להיכלל ברשימות המציעים, ובכלל זה הניסיון, ההשכלה והכישורים של כל מציע.

 3. למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימות המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימות המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.

 4. במסגרת הפניות התחרותיות הספציפיות יידרשו המציעים, בין היתר, להציע אחוז הנחה ביחס לתעריפי שכר טרחה מרביים.

 5. 1.1התעריף השעתי המרבי שביחס אליו יוצע שיעור ההנחה - ₪253.80, בתוספת מע"מ כדין.

10. ניהול ועדכון רשימת מציעים

 1. הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימות המציעים. רשימות המציעים המעודכנות תפורסמנה באתר האינטרנט של הרשות.
 2. אין ביצירתן של רשימות המציעים כדי למנוע מהרשות לפעול בכל עת להרחבת הרשימות, ולצרף מעת לעת מציעים חדשים לרשימה ו/או לאתר באופן יזום מציעים פוטנציאליים נוספים, על פי צרכי הרשות.
 3. בקשות להיגרע מרשימות המציעים, יוגשו בכתב לרשות, באמצעות כתובת הדוא"ל: Headanddeputy@innovationisrael.org.il
 4. ועדת המכרזים של הרשות תהיה רשאית לגרוע מציע מרשימת מציעים, גם שלא על פי בקשתו, לאחר שתיתן לו הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו.
 5. הרשות תהא רשאית לבקש, מעת לעת, עדכונים של הפרטים באשר למציעים השונים הכלולים ברשימות המציעים, וכן תהא רשאית לדרוש עדכון כאמור לקראת ו/או בעת עריכה של פנייה תחרותית לקבלת הצעות או הליך אחר בהתאם לתקנות.
 6. מציע שייכלל ברשימת מציעים יהא מחויב למסור לרשות הודעה בכתב על כל שינוי שיחול אצלו ביחס לתנאי הסף, כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רישום, וזאת תוך 14 יום מהמועד שנודע לו על השינוי האמור.

נספחים

נספח א - תנאי סף
נספח א 1 – השכלה וניסיון מקצועי
נספח א 2 – הצהרת המבצע המוצע על זמינות של 160 שעות עבודה לפחות
נספח ב' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח ג' – התחייבות להסדרת רישום בכל המרשמים הנדרשים