מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית למתן שירותים לניהול 5 מאגדים: הדמאה חכמה, רובוטיקה לתעשייה, AVATAR - טכנולוגיות לרכב אוטונומי, CIRCLE - מחזור פלסטיק, GRAPHENE - שימושי גרפן בתעשייה

שימו לב: עלה לאתר קובץ מענה לשאלות ההבהרה למכרז (ראו בתחתית עמוד זה)

0
0

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

 

1. מהות ההתקשרות:

הפעלת 5 מאגדים, כמפורט במסמכי המכרז.

 

2. תקופת ההתקשרות:

 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

3. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

ניסיון המציע:

3.1. המועמד/ת מטעם המציע הוא בעל תואר אקדמי ( ראשון לפחות) המוכר בישראל, בהנדסה או במדעים מדויקים.

3.2. המועמד/ת מטעם המציע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו"פ. 

3.3. המועמד/ת מטעם המציע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה. 

תאריך אחרון להגשה 

25/07/2019

הגשת בקשה 

  1. הליך המכרז:

4.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות, שכתובת. 

4.2 עלה לאתר קובץ מענה לשאלות ההבהרה למכרז (ראו בתחתית עמוד זה)

4.3 הגשת ההצעות למכרז תעשה באמצעות מערכת רמדורנט להגשת הצעות במכרזים מקוונים, בתיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ. כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס מילוי בתחתית עמוד זה, ולשלוח את הטופס המלא לתיבת הדוא"ל של אגף התפעול והרכש בכתובת: michrazim@innovationisrael.org.il עד לתאריך 23.07.2019 בשעה 14:00. מומלץ להקדים ולהירשם ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה.

לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא''ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר https://ramdor.net.

4.4 המועד האחרון להגשת ההצעות - 25.07.2019 בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.

4.5 בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.

4.6 יש לעקוב בדף האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 

4.7 הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא. 

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים 2019

נספחים

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2019
מנהלי מאגדים אפריל 2019 -טופס הצעה
טופס הצעה מסמכים שיש להגיש בהקלדה - מנהלי מאגדים אפריל 2019
טופס השתתפות במכרז מקוון - הרשות לחדשנות
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
מענה לשאלות הבהרה
מודעת פרסום