מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 03/2018 להפעלת השלבים השני והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו" עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה 

14/03/2018

תמצית המכרז 

*שימו לב: פורסם מסמך תשובות והבהרות וכן התעדכן מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 14.3.18*

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להפעלת השלבים השני והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו" ("גשר לחדשנות").

הגשת בקשה 

1. מהות ההתקשרות:
 • במהלך ביקורו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בישראל, בחודש יולי 2017, השיקו ממשלות ישראל והודו יוזמה חדשה – "גשר לחדשנות ישראל-הודו", במטרה לעודד חדשנות טכנולוגית העונה על אתגרים גלובליים בתחום הבריאות, המים והחקלאות, ואשר הוטמעה במסגרת החלטת ממשלה מס' 2783. במסגרת היוזמה גובש מודל פעילות בין שלושה שלבים. השלב הראשון של הפרויקט - בחירת חברות ישראליות אשר יציעו פתרונות לאתגרים הנ"ל וביקורן בסמינר בהודו - כבר הושלם.
 • עיקרי השירותים הנדרשים במסגרת השלבים השני והשלישי של הפרויקט הם כמפורט להלן:
 1. בניית מערך של מנטורים בהודו, לליווי מקצועי ומנטורינג של החברות הישראליות החוזרות מהסמינר בהודו, לטובת פיתוח מוצר והכנת הפיילוט;
 2. בנייה והעברה של קורס הכנה להודו; 
 3. ארגון סמינר בן שבוע עבודה בישראל, לאירוח חברות/סטרטאפים זוכים מהודו, ביחד עם קבוצת משקיעים ונציגי תאגידים הודים השותפים בתהליך;
 4. ניהול תהליך הבחירה וההכנה החברות הישראליות הזוכות לביקור בהודו ל-“curated matchmaking” וקידום פיילוטים;
 5. בנייה וליווי הביקור בהודו של החברות הישראליות הזוכות, לטובת Matchmaking ובניית פיילוטים;
 6. שימור הקשרים השוטפים עם כל הספונסרים, המארגנים והשותפים המעורבים ביוזמת הגשר לחדשנות בהודו ובישראל, שנרקמו מתחילתו של התהליך;
 7. טיפול בכל האלמנטים הלוגיסטיים, בכל שלבי התכנית.
 

2. תקופת ההתקשרות: 

ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תהיה החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות, או מועד אחר שתקבע הרשות כמועד תחילת ההתקשרות, ועד לסיום פרויקט "גשר לחדשנות".

3. בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז, על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 70% ואמות מידה של מחיר במשקל של 30%.

 

4. תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע פועל בשיתוף פעולה עסקי עם גופים הודיים בשלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז, לפחות.
 • למציע ידע נרחב במודלים עסקיים בהודו בפרט ובשווקים מתפתחים בכלל. 
 • למציע ניסיון בבנייה של תכנים, קורסים והכשרות, תוך התמחות בשוק ההודי.
 • למציע ניסיון בעבודה וליווי של שלושה יזמים לפחות, בשלוש השנים שקדמו למכרז זה, משלב הרעיון ועד לשלב הפיילוט בפיתוח המוצר.
 

5. הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה - באתר האינטרנט של הרשות,
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 01/03/18, בשעה 13:00. הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות בכתובת הנ"ל, עד ליום 06/03/18.
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות התארך עד לתאריך 14/03/18 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מכרז גשר לחדשנות - מסמכי המכרז

נספחים

הסכם נספח למכרז
טופס ההצעה
נספחים לטופס ההצעה
טופס הצעת מחיר
גשר לחדשנות ישראל-הודו
מודעת פרסום - מכרז גשר חדשנות 19.2.18
מענה לשאלות הבהרה - מכרז גשר לחדשנות

זירות: