פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) - לפי תקנה 14 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד 1993- פרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו"

תאריך אחרון להגשה 

28/12/2017

תמצית המכרז 

רשות החדשנות פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם לתקנה 14 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד 1993 - מספקים המתמחים בניהול שיתופי פעולה עסקיים וטכנולוגיים בין ישראל להודו, הרואים עצמם כבעלי המיומנויות, המומחיות, הניסיון, הכישורים, האישורים/היתרים/רישיונות, כוח האדם ויתר האמצעים הנדרשים, לצורך הפעלת שלבים 2 ו 3- בפרויקט "גשר לחדשנות", כמתואר להלן, ובכלל זה הינם בעלי הכרות מעמיקה עם האקו-סיסטם הישראלי וההודי, יכולת פיתוח הדרכה, יכולת לגייס מנטורים רלוונטיים, הודים וישראלים, יכולת לגייס נציגים בכירים של תאגידים הודים, יכולות תיאום וארגון גבוהות ויכולת להעמיד ולהפעיל צוות יעודי לצורך הפעלת שלבי הפרויקט הנ"ל.

מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים, והרשות לא תהא מחויבת להתקשר עם מי מהמשיבים לפנייה זו ו/או לפרסם מכרז בנושא. מטרת הבקשה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

לקול הקורא של תכנית "גשר לחדשנות ישראל-הודו"

הגשת בקשה 

את קובץ הפנייה המלא ונספחי הבקשה, ניתן להוריד כאן. המענה לפנייה יינתן בהתאם לפירוט הנדרש בטופס המצורף כנספח א' לפנייה זו.

המועד האחרון להגשת המענה לפנייה: 28.12.2017 בשעה 15:00

המענה לפנייה יישלח לתיבת הדוא"ל: michrazim@innovationisrael.org.il עד למועד האמור לעיל, בהודעה הנושאת את כותרת הנושא "מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע – גשר לחדשנות". יש לוודא כי נתקבל מענה אוטומטי מהרשות בדואר האלקטרוני בדבר קבלת המענה.

הרשות תהא רשאית, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המענה לפנייה או להגשת שאלות הבהרה או פרסום מענה להן, וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים לפנייה זו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אשת הקשר בכל הנוגע לפנייה: מרב טפיירו ולדמן, רשות החדשנות, טלפון: 03-5118169 , דוא"ל:merav.tapiero@innovationisrael.org.il

מענה לשאלות הבהרה - גשר לחדשנות - לחצו כאן

נספחים

זירות: