מכרז פומבי דו שלבי מס' 03/2017 לקבלת שירותים לניהול מאגדים (שימו לב! המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ל-6.12.17 עד השעה 13:00)

תאריך אחרון להגשה 

06/12/2017

תמצית המכרז 

1. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן- "הרשות" או "רשות החדשנות") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ניהול המאגדים (קונסורציום), המפורטים להלן, הפועלים במסגרת זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות (לשעבר: מגנ"ט בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה) (להלן – "השירות" ו/או "שירותי הניהול").

הגשת בקשה 

2. זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות מתמקדת בשיתופי פעולה בין התעשייה לבין האקדמיה, המניבים טכנולוגיות מתקדמות ותוצרים חדשניים. המסלולים בזירה זו מקדמים שיתופי פעולה, חילופי ידע וניסיון ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך, על-ידי קבוצה משולבת של חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. מסלולים אלה פועלים לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל בתחרות העזה בשווקים הבינלאומיים (להלן – "הזירה").

3. הזירה מפעילה מאגדים לקידום משותף של טכנולוגיות גנריות (להלן - "(ה)מאגדים"), שלצורך ניהולן נעזרים במומחים מתחום עיסוקי המאגדים.

4. לכל מאגד ייבחר מנהל מאגד אחד בלבד. כל מציע העומד בתנאי הסף רשאי להציע הצעות לניהול של מספר מאגדים. במקרה שבו יקבל מציע או מועמד מטעם מציע שהינו גוף משפטי
מאוגד, לרבות שותפות (להלן: "מציע מאוגד") את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ביחס ליותר ממאגד אחד, תהא הרשות רשאית להחליט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בו למאגד המתאים ביותר לצרכיה, כמפורט בסעיף 16.1 למכרז זה. מציע מאוגד רשאי להציע מועמד מטעמו (במכרז זה: "מועמד המציע"), אשר עומד בתנאי הסף, לכל אחד מהמאגדים. למניעת ספקות יובהר ויודגש, כי מציע מאוגד לא יהיה רשאי להציע יותר ממועמד אחד ביחס לכל מאגד, אולם מועמדים מטעמו יהיו רשאים להיבחר לניהול של יותר ממאגד אחד.

5. יובהר, כי נדרש כי המציע הזוכה (במקרה של מציע שאינו מאוגד) או מועמד המציע הזוכה (במקרה של מציע מאוגד) הוא זה אשר יידרש לספק בפועל את השירותים מושא המכרז לרשות. במקרה שייבצר מהמציע או ממועמד המציע כאמור לספק את השירותים בעצמו בפועל, מכל סיבה שהיא, לא תיכנס לתוקף או תובא לידי סיום לאלתר (לפי העניין) ההתקשרות עם המציע הרלוונטי, והרשות תהא רשאית להתקשר עם בעל ההצעה הבאה בטיבה אחרי הצעת המציע, בהתאם לשיקול דעתה, ובלי שתחול עליה חובה לעשות כן.

6. היקף שעות מתן שירותי הניהול לגבי כל אחד מן המאגדים יהיה עד 720 שעות לשנה. יצוין, כי בשנים קודמות היקף השעות היה כ 600- שעות בשנה.

7. המציע הזוכה יספק את השירותים ממשרדיו או במקום שיחפוץ, ולא בין כותלי רשות החדשנות, ויידרש להגיע למשרדי הרשות, מעת לעת, בהתאם לצרכי ודרישות הרשות.

8. ריכוז מועדים קובעים למכרז זה:

  • מועד פרסום המכרז | יום חמישי ה 9/11/17
  • המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה | יום ראשון ה-19/11/17 עד השעה 16:00
  • המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה | יום ראשון ה 26/11/17 עד השעה 16:00
  • המועד האחרון להגשת הצעות | יום ראשון ה 3/12/17 עד השעה 12:00

לפרטי המכרז המלאים ולהגשה, יש להוריד את המסמכים והנספחים:

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים 3.17

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים

מכרז מנהלי מאגדים-נספח להגשה

מכרז מנהלי מאגדים - נספחים ד, ה-1, ה-2 להגשה

מודעת פרסום - מנהלי מאגדים

שאלות ותשובות הבהרה מכרז מנהלי מאגדים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

נספחים

מודעת פרסום - מנהלי מאגדים