מכרז פומבי דו שלבי מס' 02/2017 להסבת מערכת הליבה של רשות החדשנות לטכנולוגיית NET

תאריך אחרון להגשה 

31/10/2017

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מפעילה מערכת מידע מרכזית הכתובה בטכנולוגית PowerBuilder. רשות החדשנות מעוניינת להסב את קוד המערכת לקוד עדכני בטכנולוגית .Net לשם כך רשות החדשנות מעוניינת לפנות לספקים שברשותם ניסיון וידע טכנולוגי להסבה אוטומטית של קוד המערכת.

הגשת בקשה 

1. תקופת ההתקשרות
​תחולק לשתי התקופות לן: 
1.1. תקופה ראשונה – הסבה אוטומטית של המערכת ובדיקת תוצר ההסבה בפרק זמן שאורכו לא יעלה על 9 חודשים.
1.2. תקופה שנייה – במקביל ובהמשך לתקופה הראשונה –  קבלת שירות לתמיכה בפרויקט ההסבה ולפיתוח תוכנה בפרק זמן שאורכו לא יעלה על 12 חודשים.
 
​2. בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 60% ואמות מידה של מחיר במשקל של 40%.

3. תנאי הסף לגבי המציע:
​3.1. המציע הנו גוף מאוגד בישראל כדין. 
3.2. המציע עומד בכל התנאים הקבועים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3.3. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כמפורט במכרז.
3.4. המציע  ביצע לפחות "פרויקט להסבת קוד" אחד בישראל. פרויקט הסבת קוד ייחשב פרויקט העומד בכל הדרישות המצטברות המפורטות  להלן:
3.4.1. הפרויקט כלל הסבת קוד מקור של תוכנת Client Server לסביבת הפיתוח Microsoft C# ASP.NET 
3.4.2. הפרויקט בוצע בארץ, במהלך השנים 2017-2010.
3.4.3. התוכנה המוסבת עובדת בייצור בצורה מלאה לפחות חצי שנה. 
3.4.4. תכולת העבודה של המציע בפרויקט כללה: תכנון ההסבה, ביצוע ההסבה ובדיקות קבלה מקיפות לתוכנה.
3.5. המציע מעסיק בעצמו או בעל התקשרות תקפה עם מנהל פרויקט אשרהיה מנהל הפרויקט, סגן מנהל הפרויקט, ארכטיקט ראשי או תוכניתן ראשי  בפרויקט הסבה אחד לפחות כהגדרתו בסעיף 3.4 לעיל, שבוצע במהלך השנים 2017-2010. יובהר, כי מנהל הפרויקט שיוצע יהיה מנהל הפרויקט בפועל, ככל שהמציע יזכה במכרז.
 
 
4. הליך המכרז:
4.1. מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של רשות החדשנות –בתחתית דף זה .
4.2. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון 15.10,2017 בשעה 10:00, בבניין רשות החדשנות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה.
4.3. שאלות הבהרה למכרז – יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום יום רביעי ה- 18.10.2017 בשעה 20:00. רשות החדשנות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של רשות החדשנות בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי  ה- 24.10.2017 בשעה 16:00.
4.4. יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, על-פי הוראות המכרז, לתיבת המכרזים של רשות החדשנות רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה. קומה 4 אגף מערבי על גבי התיבה עליה רשום רשות החדשנות.
4.5. המועד האחרון להגשת הצעות-  יום שלישי ה-31.10.2017 לא יאוחר מהשעה 15:00. ועדת המכרזים של רשות החדשנות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
4.6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. חוסר לא ייחשב סתירה.
4.7. רשות החדשנות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
 

מסמכים נוספים:

נספחים