תאריך אחרון להגשה
14/03/2018
*שימו לב: פורסם מסמך תשובות והבהרות וכן התעדכן מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 14.3.18* הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להפעלת השלבים השני והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו" (" גשר לחדשנות ").
תאריך אחרון להגשה
08/02/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה ("שירותי יח"צ"). מהות ההתקשרות: איסוף פניות של כתבים זרים וסוכנויות ידיעות מכל העולם. אסטרטגית יחסי ציבור לתקשורת הזרה...
תאריך אחרון להגשה
28/12/2017
רשות החדשנות פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם לתקנה 14 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד 1993 - מספקים המתמחים בניהול שיתופי פעולה עסקיים וטכנולוגיים בין ישראל להודו, הרואים עצמם כבעלי המיומנויות, המומחיות, הניסיון, הכישורים, האישורים/היתרים/רישיונות, כוח האדם ויתר האמצעים הנדרשים, לצורך הפעלת...
תאריך אחרון להגשה
06/12/2017
1. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן- "הרשות" או "רשות החדשנות") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ניהול המאגדים (קונסורציום), המפורטים להלן, הפועלים במסגרת זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות (לשעבר: מגנ"ט בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה) (להלן – "השירות" ו/או "שירותי...
תאריך אחרון להגשה
31/10/2017
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מפעילה מערכת מידע מרכזית הכתובה בטכנולוגית PowerBuilder. רשות החדשנות מעוניינת להסב את קוד המערכת לקוד עדכני בטכנולוגית .Net לשם כך רשות החדשנות מעוניינת לפנות לספקים שברשותם ניסיון וידע טכנולוגי להסבה...
תאריך אחרון להגשה
14/09/2017
תאריך אחרון להגשה
16/05/2017
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות.