תאריך אחרון להגשה
28/08/2019
מהות ההתקשרות: הפעלת תכניות יזמות צעירה, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות : תקופת פעילות ראשונה, החל מיום 01.11.2019 ועד ליום 30.10.2020, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז): ​3.1. ניסיון המציע: 3.1.1...
תאריך אחרון להגשה
25/07/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. 1. מהות ההתקשרות: הפעלת 5 מאגדים, כמפורט במסמכי המכרז. 2. תקופת ההתקשרות: 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת...
תאריך אחרון להגשה
29/04/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לקבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: קבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת...