תאריך אחרון להגשה
29/12/2020
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז.
תאריך אחרון להגשה
26/04/2020
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות: תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת הסכם התקשרות עם הרשות. תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית...