תאריך אחרון להגשה
20/10/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות קבלת זכויות לשימוש במערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים ("המערכת"); שירותי ייעוץ והתאמה; אחריות ותחזוקה. תקופת ההתקשרות 12 חודשים. בהמשך לכך...
תאריך אחרון להגשה
14/09/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: ניהול שלושת המאגדים, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז: שם המאגד תחום פעילות ביו שבבים - IGBCTECH טכנולוגיות חדשניות...
תאריך אחרון להגשה
27/05/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ( "הרשות" ), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: מתן שירותי השמה. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעוד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (...
תאריך אחרון להגשה
13/05/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: מתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה. תקופת ההתקשרות : 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות,...
תאריך אחרון להגשה
18/01/2021
פרטי המכרז: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, כמפורט במכרז לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: מתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות:...
תאריך אחרון להגשה
05/01/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, עורכת מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 02/2020 לניהול שבעה מאגדים: WIN – בינה מלאכותית בדור החמישי בסלולר SMART – הגנה על חומרי ריבוי וגטטיביים CRISPRIL – עריכה גנטית ANDROMEDA – שליטה ובקרה מרחוק על ציים...