תאריך אחרון להגשה
05/08/2022
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד – דוקטור נטלי בלוך עבור שירותי בדיקה מקצועית ואיכותית של בקשות לתמיכה במו"פ בתחום הביוקונברג'נס בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות...
תאריך אחרון להגשה
14/07/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם (ספק חוץ), לפי תקנה 3 (31) לתקנות. שם הספק : Startup Genome LLC מהות ההתקשרות : פרויקט המחולק לשני שלבים עיקריים בניתוח נתונים המצויים...
תאריך אחרון להגשה
10/07/2022
ועדת המכרזים של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") החליטה למכור ו/או לתרום מספר מחשבים (להלן: " הטובין ") אשר נמצא בידי רשות החדשנות, ואשר אין בו צורך. לפיכך, מוסד או ארגון הפועל ללא כוונת רווח ואשר מעונין לרכוש את הטובין בסכום סימלי ו/או מעוניין לקבלם כתרומה, מוזמן לפנות אל...
תאריך אחרון להגשה
24/05/2022
מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 3/2022 למתן שירותי תיאום וניהול של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי תיאום וניהול של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי, בהתאם למפורט להלן: תקופת ההתקשרות : 12...
תאריך אחרון להגשה
18/05/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להקמת אתרי האינטרנט של הרשות, בהתאם למפורט להלן: תקופת ההתקשרות : 24 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 6 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (פירוט...
תאריך אחרון להגשה
05/04/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.
תאריך אחרון להגשה
31/03/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל מעוניינת בקבלת הצעות למכירה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי התקנה ותחזוקה של הציוד כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: בכוונת הרשות לבחור במסגרת המכרז עד 3 זוכים / ספקי מסגרת, אשר עימם ייחתמו הסכמי מסגרת לרכישה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי...
תאריך אחרון להגשה
22/03/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.