תאריך אחרון להגשה
30/04/2023
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות במכרז הצעות למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים המיועדים לפרסום לציבור.
תאריך אחרון להגשה
29/03/2023
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("להלן:" הרשות") עם ספק חוץ (חברת Pitchbook Data Inc. לפי תקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על...
תאריך אחרון להגשה
19/02/2023
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-199. בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל...
תאריך אחרון להגשה
15/02/2023
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות במכרז הצעות למתן שירותי משאבי אנוש, בתחומים הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני וניתוח ועיצוב תהליכי חווית עובד.
תאריך אחרון להגשה
08/02/2023
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.
תאריך אחרון להגשה
15/12/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.