×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
20/10/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות קבלת זכויות לשימוש במערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים ("המערכת"); שירותי ייעוץ והתאמה; אחריות ותחזוקה. תקופת ההתקשרות 12 חודשים. בהמשך לכך...