×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
29/03/2023
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("להלן:" הרשות") עם ספק חוץ (חברת Pitchbook Data Inc. לפי תקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על...
תאריך אחרון להגשה
27/04/2023
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות במכרז הצעות למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים המיועדים לפרסום לציבור.