×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
13/05/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("ה רשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: מתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה. תקופת ההתקשרות : 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות,...
תאריך אחרון להגשה
19/05/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ( "הרשות" ), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן: מהות ההתקשרות: מתן שירותי השמה. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעוד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (...