×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
11/04/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לקבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

תמצית המכרז

הגשת בקשה 

טוען...